ਰਲਗਡ ਹੋ ਗਏ
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ –
ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਰੰਗ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ

ਰਲਗਡ ਹੋ ਗਏ<br /><br /><br />
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -<br /><br /><br />
ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਰੰਗ