ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮੇਲਾ
ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੋਂ ਲਵਾਉਂਦੀ
ਦੰਦਾ ‘ਚ ਮੇਖਾਂ

ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨਨ