ਓਹੋ !ਮਸਿਆ 
ਤਾਹੀਓਂ ਨਾ ਚੰਨ ਦਿਸਿਆ 
ਤੇ ਨਾ ਮਹਿਬੂਬ

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ