ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼-
ਘਾਹ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਗਈ
ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ

ਦੀਪੀ ਸੈਰ