ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਬੈਠਾ ਗਾਵੇ
ਝੋਲ਼ੀ ਅੰਦਰ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗਣ
ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ 

singing under a tree
leave fall in the lap
whirl swirl twirl 

वृक्ष के नीचे गायन 
गोद में पत्ते गिरें 
घूम घूम के

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ