ਪੈਰਾਂ ਚੱ ਪੰਜੇਬਾਂ
ਪਹਾੜ ਓੁਤੋਂ ਸੁਣੇਂ
ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ