ਪਵੇ ਬਰਸਾਤ
ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਮਿਲਾਇਆ
ਧਰਤੀ ਆਸਮਾਨ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ