ਹਰ ਕੀ ਪਾਉਢੀ
ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ
ਬੀੜੀ ਦਾ ਧੂਆਂ

ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ