ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ
ਰਾਖ ਨੇੜੇ ਵੱਧ ਰਹੀ
ਹਰੀ ਤਿੜ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ