ਮੀਆਂ-ਬੀਵੀ ਦਾ ਤਲਾਕ
ਜੱਜ ਪੁੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ –
ਤੂੰ ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ