ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ
ਤਖ਼ਤਪੋਸ ਤੇ ਬੈਠੀ
ਬਜੁਰਗਾ ਦੀ ਢਾਣੀ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ