ਤੂਤੀ ਲਗਰਾਂ
ਭੁੰਜੇ ਬੈਠਾ ਬੁੜ੍ਹਾ 
ਬਣਾਵੇ ਟੋਕਰਾ

ਕ਼ਮਰ ਉਜ਼ ਜ਼ਮਾਨ