ਮੁਕਲਾਵੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ 
ਦਿਸਿਆ ਚੰਨ
ਮੱਥੇ ਤੇ ਖੁਣਿਆ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ