ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ –
ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਬਰਾਨੇ ‘ਚ 
ਜੰਡਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ

ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਨ