ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ
ਮਿਹਕੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ 
ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਂਸੀ