ਢਲਦਾ ਦਿਨ
ਰੁਖਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ
ਹੋ ਰਹੇ ਲੰਬੇ

ਰਿਦਮ ਕੌਰ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ