ਸਾਗਰ ਕਿਨਾਰਾ
ਰੇਤ ਚ ਸਮਾਇਆ
ਉਹਦਾ ਹੰਝੂ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ