ਹਾੜ ਦੀ ਮੱਸਿਆ
ਰੁੱਖੋਂ ‘ਤਾਂਹ ਤਾਰੇ ਚਮਕਣ
ਪੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਗਨੂੰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ