ਤਪਦੀ ਦੁਪਹਿਰ
ਵਾਵਰੋਲੇ ‘ਚ ਉੱਡਦੀ ਮਿੱਟੀ
ਕਰ ਗਈ ਛਾਂ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ