ਪਿਤਰ-ਦਿਵਸ –
ਮੈਂ ਚੁੰਮਾ ਵੀਪਿੰਗ-ਵਿੱਲੋ
ਪੋੱਤੇ ਦੀ ਯਾਦ

 fathers day –
memories of my grandson
I hug weeping-willow

ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ