ਤਪਦੀ ਦੁਪਹਿਰ
ਸਹਿਮੀ ਸਹਿਮੀ ਚੁਗਦੀ ਡੱਕੇ
ਪੋਲੀਉ ਮਾਰੀ ਬਾਲੜੀ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ