ਤਾਰਿਆ ਭਰੀ ਰਾਤ
ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਚ ਟੁੰਗੇ
ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ