ਤਪਦੀ ਦੁਪਿਹਰ
ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ
ਅੱਖ ਦੀ ਨਮੀ

ਦੀਪੀ ਸੈਰ