ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ
ਧੁੱਪੇ ਲੂ ‘ਚ ਝੋਨਾ ਰੋਪੇ
ਪਰਦੇਸੀ ਢਾਣੀ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ

 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ