ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ-
ਬੂਟੇ ਉਹਲੇ ਲਕੋ ਰਿਹਾ
ਐਨਕ ਅਤੇ ਖੂੰਡੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ