ਧੀ ਨੇ ਟੁਰਨਾ 
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੂਕ ਰਹੀ ਕੋਇਲ 
ਸਿਲੀ ਵਾ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ