ਪੱਤਝੜ-ਚਿੱਤਰ
ਮੇਰੇ ਈਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ
ਦਿਆਰ ਦਾ ਪੱਤਾ

Fall-landscape
a maple leaf settles
on my easel

ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ