ਬੱਦਲਾਂ ਚ ..
ਉਕਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ
ਸ਼ਕਲਾ ਮਿਲਾਵੇ

ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ