ਹਾੜ੍ਹ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰਾ
ਸਿਰ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਪਰਨਾ
ਜਾਵੇ ਡੰਡੀਉ ਡੰਡੀ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ