ਹਾਕ ਮਾਰ ਪਰਦੇਸੀ 
ਪੂਛੇ ਪਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ
ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਦੱਸੇ ਦੇਸੀ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ