ਢਲੀ ਦੁਪਹਿਰ
ਤਿੱਤਲੀ ਘੁੰਮੇ
ਮੁਰਝਾਏ ਫੁੱਲ ਤੇ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ