ਢਲਦਾ ਸੂਰਜ
ਤਿਓੜੀਆਂ ਚ ਫਸਿਆ ਪਸੀਨਾ
ਢਲਦੀ ਉਮਰ

ਸਾਬੀ ਨਾਹਲ