ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਤੀਲਾ 
ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ 
ਓਏ ! ਖਾਲੀ ਹੀ ਸੀ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ