ਬਰਸਾਤ-
ਖਿੜੇ ਜੰਗਲੀ ਗੁਲਾਬ
ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਸੰਗ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ