ਬੇਬੇ ਪਾਠ ਕਰੇ
ਬਾਪੂ ਹੱਥ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੋਚਨਾ
ਚਿੱਟੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ