ਸਪੇਰੇ ਦੀ ਤਾਨ
ਹਿਲ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੌੜੀ
ਪੜਛੱਤੀ ਉੱਤੇ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ