ਮੇਰੀ ਮਾਂ 
ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਗਾਉਂਦੀ 
ਤੜਕੇ ਕਰੇਲੇ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ