ਛਾਂਗੇ ਰੁੱਖ ‘ਤੇ 
ਫੁੱਟੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾ-
ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਗੀਤ

ਦੀਪੀ ਸੈਰ