ਤੇਲ ਚਿੱਤਰ
ਮਹਿਕਣ ਰੰਗ
ਚੌਥੇ ਦੇ ਲੱਗੇ

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਂਸੀ