ਕਰੰਡ ਖੇਤ
ਪਲ ‘ਚ ਸੋਖ ਲਏ
ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਤੁਪਕੇ

ਰਿਦਮ ਕੌਰ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ