ਤੇਜ਼ ਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ,
ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ ,
ਸਾਇਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂ

ਜੋਨੀ ਜੱਬੋਵਾਲ