ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ
ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਝੂਲ
ਤਿਰੰਗਾ,ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰਾ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ