ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ
ਕਢਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ
ਚੁੰਧੇਆਵੇ ਅੱਖਾਂ

ਸਾਬੀ ਨਾਹਲ