ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 
ਬੈਠੀ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ
ਮੀਂਹ ਦੀ ਅਵਾਜ

ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ