ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੇਖੇ
ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਟੋਪ
‘ਕੱਲੀ ਮੁਸਕਾਵੇ

Trying on 
A mens hat
Smiles by herself

पहन कर देखे 
मर्दों का टोप 
अकेली मुस्कराए

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ