ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ 
ਪਿਛੇ ਲਿਖਿਆ ਜਨਮਾ ਦੇ ਸਾਥੀ 
ਪੜ ਕੇ ਹਸਦਾ

ਸਾਬੀ ਨਾਹਲ