ਤਪੇ ਰੇਤਲਾ ਰਾਹ
ਕੌੜ ਤੁੰਮੇ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ
ਲੱਗੇ ਅੱਕ ਦੇ ਭੱਬੂ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ