ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਚਿਮਚਾ
ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਜੀ –
ਰੌਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ