ਬੂਹਾ ਖੁਲ੍ਹਿਆ
ਮੱਖੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ
ਉਹਨੇ ਬੁਲ੍ਹ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ