ਸਿਖ਼ਰ ਦੁਪਹਿਰ
ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੂਹਿਆ
ਗੋਰੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ

ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ